کتاب ژیلای ژاله

کتاب ژیلای ژاله - نوشته جواد فاضل - انتشارات صفیعلیشاه - چاپ اول 1331

کیفیت کتاب متوسط می باشد . جلد و عطف کتاب مقداری زدگی و چسب خوردگی دارد . قدمت کتاب 66 سال می باشد و کیفیت کتاب در حد سن و سال آن می باشد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 81
Loading...