آنتیک استور ، فروشگاهی متفاوت
دوشنبه 15 آذر 1400 - 12:51

کتاب تحریم تنباکو

کتاب تحریم تنباکو ، اولین مقاومت منفی در ایران ( قرارداد 1890 رژی ) - تالیف ابراهیم تیموری - شرکت سهامی کتابهای جیبی - چاپ سوم - 1361

نهضت عمومی مردم ایران برای لغو امتیاز انحصار تجارت توتون و تنباکو که دولت ایران به یک شرکت انگلیسی اعطا کرده بود. فکر انحصار تجارت توتون و تنباکو را نخستین بار محمدحسن خان اعتمادالسلطنه ، وزیر انطباعات ناصرالدین شاه ، مطرح کرد. وی در جمادی الا´خرة 1303 ، پیشنهادی در 9 فصل با عنوان «قانون ادارة انحصاریه تنباکو و توتون و متفرعات آن » به ناصرالدین شاه عرضه نمود ولی شاه به آن توجه نکرد ...

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب پالتویی
تعداد صفحات 231
کیفیت خوب و قابل قبول
نظرات
    Loading...